Maide Suresi Meali

                  Maide Suresi Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm

1. Ey iman edenler! Akitlerinizi yerine getirin. İhramlı iken avlanmayı helâl saymamanız kaydıyla, okunacak (bildirilecek) olanlardan başka hayvanlar, size helal kılındı. Şüphesiz Allah istediği hükmü verir.
2. Ey iman edenler! Allah’ın (koyduğu din) nişanelerine, haram aya, hac kurbanına, (bu kurbanlıklara takılı) gerdanlıklara ve de Rab’lerinden bol nimet ve hoşnutluk isteyerek Kâ’be’ye gelenlere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıktığınızda (isterseniz) avlanın. Sizi Mescid-i Haram’dan alıkoydular diye bir takımlarına beslediğiniz kin, sakın ha sizi, haddi aşmaya sürüklemesin. İyilik ve takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah’a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah’ın cezası çok şiddetlidir.
3. Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah’tan başkası adına boğazlanan, (henüz canı çıkmamış iken) kestikleriniz hariç; boğulmuş, darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek ölmüş, boynuzlanarak ölmüş ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış hayvanlar ile dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar, bir de fal oklarıyla kısmet aramanız size haram kılındı. İşte bütün bunlar fısk (Allah’a itaatten kopmak)tır. Bugün kafirler dininizden (onu yok etmekten) ümitlerini kestiler. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı seçtim. Kim şiddetli açlık durumunda zorda kalır, günaha meyletmeksizin (haram etlerden) yerse şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
4. (Ey Muhammed!) Sana, kendilerine nelerin helâl kılındığını soruyorlar. De ki: “Size temiz ve hoş olan şeyler, bir de Allah’ın size verdiği yeteneklerle eğitip alıştırdığınız avcı hayvanların tuttuğu (avlar) helâl kılındı. Onların sizin için tuttuklarından yiyin. Onu (av için) salarken üzerine Allah’ın adını anın (besmele çekin). Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz, Allah hesabı çabuk görendir.
5. Bu gün size temiz ve hoş şeyler helâl kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yiyecekleri size helâl, sizin yiyecekleriniz de onlara helâldir. Mü’min kadınlardan iffetli olanlarla, daha önce kendilerine kitap verilenlerden olan iffetli kadınlar da, mehirlerini vermeniz kaydıyla; evlenmek, zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere size helâldir. Her kim de inanılması gerekenleri inkar ederse bütün işlediği boşa gider. Ahirette de o, ziyana uğrayanlardandır.
6. Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve -başlarınıza mesh edip- her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz iyice yıkanarak temizlenin. Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan (def-i hacetten) gelir veya kadınlara dokunur (cinsel ilişkide bulunur) da su bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin (Teyemmüm edin). Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat o sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz.
7. Allah’ın üzerinizdeki nimetini ve “işittik, itaat ettik” dediğinizde ona verdiğiniz ve sizi kendisiyle bağladığı sağlam sözü hatırlayın. Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah göğüslerin özünü (kalplerde olanı) hakkıyla bilendir.
8. Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adalet ile şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun. Bu, Allah’a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.
9. Allah, iman edip salih ameller işleyenler hakkında, “Onlar için bir bağışlama ve büyük bir mükafat vardır” diye vaatte bulunmuştur.
10. İnkar edip âyetlerimizi yalanlayanlar var ya; işte onlar cehennemliklerdir.
11. Ey iman edenler! Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya (tecavüze) kalkışmıştı da Allah (buna engel olmuş) onların ellerini sizden çekmişti. Allah’a karşı gelmekten sakının. Mü’minler yalnız Allah’a tevekkül etsinler.
12. Andolsun, Allah İsrailoğullarından sağlam söz almıştı. Onlardan on iki temsilci -başkan- seçmiştik. Allah şöyle demişti: “Sizinle beraberim. Andolsun eğer namazı kılar, zekatı verir ve elçilerime inanır, onları desteklerseniz, (fakirlere gönülden yardımda bulunarak) Allah’a güzel bir borç verirseniz, elbette sizin kötülüklerinizi örterim ve andolsun sizi, içinden ırmaklar akan cennetlere koyarım. Ama bundan sonra sizden kim inkar ederse, mutlaka o, dümdüz yoldan sapmıştır.”
13. İşte, verdikleri sözlerini bozmaları sebebiyledir ki onları lanetledik, kalplerini de kaskatı kıldık. Kelimeleri yerlerinden kaydırarak (tahrif edip) değiştiriyorlar. Akıllarından çıkarmamaları istenen şeylerden önemli bir kısmını da unuttular. (Ey Muhammed!) İçlerinden pek azı hariç, onların daima bir hainliğini görüyorsun. Yine de sen onları affet ve aldırış etme. Çünkü Allah iyilik yapanları sever.
14. “Biz hıristiyanız” diyenlerden de sağlam söz almıştık. Ama onlar da akıllarından çıkarmamaları istenen şeylerden önemli bir kısmını unuttular. Bu sebeple biz de aralarına kıyamet gününe kadar sürecek düşmanlık ve kini salıverdik. Allah ne yapmakta olduklarını onlara bildirecek!
15. Ey kitap ehli! Artık size elçimiz (Muhammed) gelmiştir. O, kitabınızdan gizleyip durduğunuz gerçeklerden birçoğunu sizlere açıklıyor, birçoğunu da affediyor. İşte size Allah’tan bir nur ve apaçık bir kitap (Kur’an) gelmiştir.
16. Allah onunla rızası peşinde olanları selamet yollarına iletir ve onları izniyle, karanlıklardan aydınlığa çıkarıp kendilerini dosdoğru bir yola iletir.
17. Andolsun, “Allah, Meryemoğlu Mesih’dir”, diyenler kesinlikle kâfir oldular. De ki: “Şâyet Allah, Meryemoğlu Mesih’i, onun anasını ve yeryüzünde olanların hepsini yok etmek istese, Allah’a karşı kim ne yapabilir? Göklerin, yerin ve bunların arasında bulunan her şeyin hükümranlığı Allah’ındır. Dilediğini yaratır. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.”
18. (Bir de) yahudiler ve hıristiyanlar, “Biz Allah’ın oğulları ve sevgili kullarıyız” dediler. De ki: “Öyleyse (Allah) size neden günahlarınız sebebiyle azap ediyor? Hayır, siz de onun yarattıklarından bir beşersiniz.” (Allah) dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Göklerin, yerin ve bunların arasında bulunanların da hükümranlığı Allah’ındır. Dönüş de ancak onadır.
19. Ey kitap ehli! Peygamberlerin arası kesildiği bir sırada “Bize ne müjdeleyici bir peygamber geldi, ne de bir uyarıcı” demeyesiniz diye, işte size (hakikatı) açıklayan elçimiz (Muhammed) geldi. (Evet,) size bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmiştir. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.
20. Hani Mûsâ kavmine demişti ki: “Ey kavmim! Allah’ın, üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani içinizden peygamberler çıkarmıştı. Sizi hükümdarlar kılmıştır ve (diğer) toplumlardan hiçbirine vermediğini size vermişti.”
21. “Ey kavmim! Allah’ın size yazdığı kutsal toprağa girin. Sakın ardınıza dönmeyin. Yoksa ziyana uğrayanlar olursunuz.”
22. Dediler ki: “Ey Mûsâ! O (dediğin) topraklarda gayet güçlü, zorba bir millet var. Onlar oradan çıkmadıkça biz oraya asla giremeyiz. Eğer oradan çıkarlarsa biz de gireriz.”
23. Korkanların içinden Allah’ın kendilerine nimet verdiği iki adam şöyle demişti: “Onların üzerine kapıdan girin. Oraya girdiniz mi artık siz kuşkusuz galiplersiniz. Eğer mü’minler iseniz yalnızca Allah’a tevekkül edin.”
24. Dediler ki: “Ey Mûsa! Onlar orada bulundukça biz oraya asla girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin gidin onlarla savaşın. Biz burada oturacağız.”
25. Mûsa, “Ey Rabbim! Ben ancak kendime ve kardeşime söz geçirebilirim. Artık bizimle, o yoldan çıkmışların arasını ayır” dedi.
26. Allah şöyle dedi: “O halde orası onlara kırk yıl haram kılınmıştır. Bu süre içinde yeryüzünde şaşkın şaşkın dönüp dolaşacaklar. Artık böyle yoldan çıkmış kavme üzülme.”
27. (Ey Muhammed!) Onlara, Adem’in iki oğlunun haberini gerçek olarak oku. Hani ikisi de birer kurban sunmuşlardı da, birinden kabul edilmiş, ötekinden kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen, “Andolsun seni mutlaka öldüreceğim” demişti. Öteki, “Allah ancak kendisine karşı gelmekten sakınanlardan kabul eder” demişti.
28. “Andolsun! Sen beni öldürmek için elini bana uzatsan da ben seni öldürmek için sana elimi uzatacak değilim. Çünkü ben âlemlerin Rabbi olan Allah’tan korkarım.”
29. “Ben istiyorum ki, sen benim günahımı da, kendi günahını da yüklenip cehennemliklerden olasın. İşte bu zalimlerin cezasıdır.”
30. Derken nefsi onu kardeşini öldürmeye itti de (nefsine uyarak) onu öldürdü ve böylece ziyan edenlerden oldu.
31. Nihayet Allah, ona kardeşinin ölmüş cesedini nasıl örtüp gizleyeceğini göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. “Yazıklar olsun bana! Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini örtmekten aciz miyim ben?” dedi. Artık pişmanlık duyanlardan olmuştu.
32. Bundan dolayı İsrailoğullarına (Kitapta) şunu yazdık: “Kim, bir insanı, bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini (hayatını kurtararak) yaşatırsa sanki bütün insanları yaşatmıştır. Andolsun ki, onlara resûllerimiz apaçık deliller (mucize ve âyetler) getirdiler. Ama onlardan birçoğu bundan sonra da (hâlâ) yeryüzünde aşırı gitmektedir.
33. Allah’a ve Resûlüne savaş açanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası; ancak öldürülmeleri, yahut asılmaları veya ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi, yahut o yerden sürülmeleridir. Bu cezalar onlar için dünyadaki bir rezilliktir. Ahirette de onlara büyük bir azap vardır.
34. Ancak onları ele geçirmenizden önce tövbe edenler bunun dışındadırlar. Artık Allah’ın çok bağışlayıcı, çok merhamet edici olduğunu bilin.
35. Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının, ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.
36. Şüphesiz yeryüzünde olanların hepsi ve yanında bir o kadarı daha kendilerinin (kafirlerin) olsa da onu kıyamet gününün azabından kurtulmak için fidye verecek olsalar onlardan yine kabul edilmez. Onlara elem dolu bir azap vardır.
37. Ateşten çıkmak isterler ama ondan çıkabilecek değillerdir. Onlara sürekli bir azap vardır.
38. Yaptıklarına bir karşılık ve Allah’tan caydırıcı bir müeyyide olmak üzere hırsız erkek ile hırsız kadının ellerini kesin. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
39. Her kim de işlediği zulmünün arkasından tövbe edip durumunu düzeltirse kuşkusuz, Allah onun tövbesini kabul eder. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
40. Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’a aittir. O dilediğine azap eder, dilediğini de bağışlar. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.
41. Ey Peygamber! Kalpten inanmadıkları halde ağızlarıyla “İnandık” diyenler (münafıklar) ile Yahudilerden küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar, (Yahudiler) yalan uydurmak için (seni) dinlerler, sana gelmeyen bir topluluk hesabına dinlerler. Kelimelerin (ifade içindeki) yerlerini bildikten sonra yerlerini değiştirir ve şöyle derler: “Eğer size şu hüküm verilirse onu tutun. O verilmezse sakının.” Allah kimin azaba uğramasını istemişse artık sen onun için asla Allah’a karşı hiçbir şey yapamazsın. Onlar, Allah’ın kalplerini temizlemeyi istemediği kimselerdir.Onlara dünyada bir rüsvaylık, ahirette ise yine onlara büyük bir azap vardır.
42. Onlar, yalanı çok dinleyen, haramı çok yiyenlerdir. Eğer sana gelirlerse ister aralarında hüküm ver, ister onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirecek olursan sana asla hiçbir zarar veremezler. Eğer hükmedecek olursan aralarında adaletle hükmet. Çünkü Allah, âdil davrananları sever.
43. Yanlarında içinde Allah’ın hükmü bulunan Tevrat varken nasıl oluyor da seni hakem yapıyorlar, sonra bunun ardından verdiğin hükümden yüz çeviriyorlar? İşte onlar (kendi kitaplarına da, sana da) inanmış değillerdir.
44. Şüphesiz Tevrat’ı biz indirdik. İçinde bir hidayet, bir nur vardır. (Allah’a) teslim olmuş nebiler onunla yahudilere hüküm verirlerdi. Kendilerini Rabb’e adamış kimseler ile âlimler de öylece hükmederlerdi. Çünkü bunlar Allah’ın kitabını korumakla görevlendirilmişlerdi. Onlar Tevrat’ın hak olduğuna da şahit idiler. Şu halde siz de insanlardan korkmayın, benden korkun ve âyetlerimi az bir karşılığa değişmeyin. Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir.
45. Onda (Tevrat’ta) üzerlerine şunu da yazdık: Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş kısas edilir. Yaralar da kısasa tabidir. Kim de bu hakkını bağışlar, sadakasına sayarsa o, kendisi için keffaret olur. Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir.
46. O peygamberlerin izleri üzere Meryemoğlu İsa’yı, önündeki Tevrat’ı doğrulayıcı olarak gönderdik. Ona, içerisinde hidayet ve nur bulunan, önündeki Tevrat’ı doğrulayan, Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için doğru yola iletici ve bir öğüt olarak İncil’i verdik.
47. İncil ehli Allah’ın onda indirdiği ile hükmetsin. Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler fasıkların ta kendileridir.
48. (Ey Muhammed!) Sana da o Kitab’ı (Kur’an’ı) hak, önündeki kitapları doğrulayıcı, onları gözetici olarak indirdik. Artık Allah’ın indirdiği ile aralarında hükmet ve sana gelen haktan ayrılıp ta onların arzularına uyma. Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol koyduk. Eğer Allah dileseydi elbette sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için ümmetlere ayırdı. Öyle ise iyiliklerde yarışın. Hepinizin dönüşü Allah’adır. O zaman anlaşmazlığa düşmüş olduğunuz şeyleri size bildirecektir.
49. Aralarında, Allah’ın indirdiği ile hükmet. Onların arzularına uyma ve Allah’ın sana indirdiğinin bir kısmından (Kur’an’ın bazı hükümlerinden) seni şaşırtmalarından sakın. Eğer yüz çevirirlerse, bil ki şüphesiz Allah, bazı günahları sebebiyle onları bir musibete çarptırmak istiyor. İnsanlardan birçoğu muhakkak ki yoldan çıkmışlardır.
50. Onlar hâlâ cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Kesin olarak inanacak bir toplum için, kimin hükmü Allah’ınkinden daha güzeldir?
51. Ey inananlar! Yahudi ve hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğruya iletmez.
52. İşte kalplerinde bir hastalık (nifak) bulunanların, “Başımıza bir felaketin gelmesinden korkuyoruz” diyerek onların arasında koşup durduklarını görürsün. Ama Allah yakın bir fetih veya katından bir emir getirir ve onlar içlerinde gizledikleri şeye (nifaka) pişman olurlar.
53. (O zaman) iman edenler derler ki: “Sizinle beraber olduklarına dair var güçleriyle Allah’a yemin edenler şunlar mı?” Bunların çabaları boşa çıkmıştır. Böylece ziyan edenler olmuşlardır.
54. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, (bilin ki) Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler. Onlar mü’minlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda cihad ederler. (Bu yolda) hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. İşte bu, Allah’ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.
55. Sizin dostunuz ancak Allah’tır, Resûlüdür ve Allah’ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekâtı veren mü’minlerdir.
56. Kim Allah’ı, onun peygamberini ve inananları dost edinirse bilsin ki şüphesiz Allah taraftarları galiplerin ta kendileridir.
57. Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alaya alıp oyuncak edinenleri ve öteki kafirleri dost edinmeyin. Eğer mü’minler iseniz Allah’a karşı gelmekten sakının.
58. Siz namaza çağırdığınız vakit onu alaya alıp eğlence yerine koyuyorlar. Bu şüphesiz onların akılları ermeyen bir toplum olmalarındandır.
59. De ki: “Ey kitap ehli! Sadece Allah’a, bize indirilene ve daha önce indirilmiş olan (ilahi kitap)lara inandığımızdan ve çoğunuzun da fasıklar olmasından ötürü bizden hoşlanmıyorsunuz.”
60. De ki: “Allah katında cezası bundan daha kötü olanları size haber vereyim mi? Onlar, Allah’ın lanetlediği ve gazabına uğrattığı, içlerinden maymunlar ve domuzlar çıkardığı kimseler ile şeytanlara tapan kimselerdir. İşte bunların yeri daha kötüdür ve onlar doğru yoldan daha çok sapmışlardır.”
61. (Yanınıza) küfürle girip yine (yanınızdan) küfürle çıktıkları halde size geldiklerinde “İnandık” dediler. Allah onların saklamakta oldukları şeyi daha iyi bilir.
62. Onlardan çoğunun günahta, düşmanlıkta, haram yemede birbirleriyle yarıştıklarını görürsün. Yapmakta oldukları şey ne kötüdür!
63. Bunları, din adamları ve bilginler günah söz söylemekten ve haram yemekten sakındırsalardı ya! Yapmakta oldukları şey ne kötüdür!
64. Bir de Yahudiler, “Allah’ın eli bağlıdır” dediler. Söylediklerinden ötürü kendi elleri bağlansın ve lanete uğrasınlar! Hayır, onun iki eli de açıktır, dilediği gibi verir. Andolsun, sana Rabbinden indirilen (Kur’an) onlardan birçoğunun azgınlık ve küfrünü artıracaktır. Biz onların arasına kıyamete kadar düşmanlık ve kin saldık. Her ne zaman savaş için bir ateş yakmışlarsa Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışırlar. Allah bozguncuları sevmez.
65. Eğer kitap ehli iman etseler ve Allah’a karşı gelmekten sakınsalardı, muhakkak onların kötülüklerini örterdik ve onları Naim cennetlerine koyardık.
66. Eğer onlar Tevrat’ı, İncil’i ve Rableri tarafından kendilerine indirileni (Kur’an’ı) gereğince uygulasalardı elbette üstlerinden ve ayaklarının altından (bol bol rızık) yiyeceklerdi. Onlardan orta yolu tutan bir zümre vardır. Ama onların birçoğunun yaptığı ne kötüdür!
67. Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur. Şüphesiz Allah, kafirler topluluğunu hidayete erdirmeyecektir.
68. De ki: “Ey Kitap ehli! Tevrat’ı, İncil’i ve Rabbinizden size indirileni (Kur’an’ı) uygulamadıkça hiçbir şey üzere değilsiniz.” Andolsun ki sana Rabbinden indirilen bu Kur’an onlardan çoğunun taşkınlık ve küfrünü artıracaktır. Öyle ise o kâfirler toplumu için üzülme.
69. Şüphesiz inananlar (müslümanlar) ile Yahudiler, Sabiîler ve Hıristiyanlardan (her bir grubun kendi şeriatında) “Allah’a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır” (diye hükmedilmiştir.)
70. Andolsun, İsrailoğullarından sağlam söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik. Fakat her ne zaman bir Peygamber onlara nefislerinin hoşlanmadığı bir hükmü getirdiyse; onlardan bir kısmını yalanladılar, bir kısmını da öldürdüler.
71. (Bu yaptıklarında) bir bela olmayacağını sandılar da kör ve sağır kesildiler. Sonra (tövbe ettiler), Allah da onların tövbesini kabul etti. Sonra yine onlardan çoğu kör ve sağır kesildiler. Allah onların yaptıklarını hakkıyla görendir.
72. Andolsun, “Allah, Meryem oğlu Mesih’tir” diyenler kesinlikle kafir oldu. Oysa Mesih şöyle demişti: “Ey İsrailoğulları! Yalnız, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin. Kim Allah’a ortak koşarsa artık Allah ona cenneti muhakkak haram kılmıştır. Onun barınağı da ateştir. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur.”
73. Andolsun, “Allah üçün üçüncüsüdür” diyenler kafir oldu. Halbuki bir tek ilahtan başka hiçbir ilah yoktur. Eğer dediklerinden vazgeçmezlerse andolsun onlardan inkar edenlere elbette elem dolu bir azap dokunacaktır.
74. Hâlâ mı Allah’a tövbe etmezler ve ondan bağışlanma istemezler? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
75. Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir. Ondan önce de nice peygamberler geldi geçti. Onun annesi de dosdoğru bir kadındır. (Nasıl ilah olabilirler?) İkisi de yemek yerlerdi. Bak, onlara âyetlerimizi nasıl açıklıyoruz. Sonra bak ki, nasıl da (haktan) çevriliyorlar.
76. (Ey Muhammed!) De ki: “Allah’ı bırakıp da, sizin için ne bir zarara ne de bir yarara gücü yeten şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.”
77. De ki: “Ey Kitap ehli! Hakkın dışına çıkarak dininizde aşırı gitmeyin. Daha önce sapmış, bir çoklarını da saptırmış ve dümdüz yoldan da şaşmış bir milletin arzu ve keyiflerine uymayın.”
78. İsrailoğullarından inkar edenler, Davud ve Meryemoğlu İsa diliyle lanetlendi. Bu, onların isyan etmeleri ve hadlerini aşıyor olmalarından ötürüydü.
79. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Yapmakta oldukları ne kötüydü!
80. Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Andolsun ki kendileri için önceden (ahirete) gönderdikleri şey; Allah’ın onlara gazap etmesi ne kötüdür! Onlar azap içinde ebedi kalıcıdırlar.
81. Eğer Allah’a, Peygamber’e ve ona indirilene (Kur’an’a) inanıyor olsalardı onları (müşrikleri) dost edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasık kimselerdir.
82. (Ey Muhammed!) İman edenlere düşmanlık etmede insanların en şiddetlisinin kesinlikle Yahudiler ile Allah’a ortak koşanlar olduğunu görürsün. Yine onların iman edenlere sevgi bakımından en yakınının da “Biz hıristiyanlarız” diyenler olduğunu mutlaka görürsün. Çünkü onların içinde keşişler ve rahipler vardır. Onlar büyüklük de taslamazlar.
83. Peygamber’e indirileni (Kur’an’ı) dinledikleri zaman hakkı tanımalarından dolayı gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. “Ey Rabbimiz! İnandık. Artık bizi şahitlerle (Muhammed’in ümmeti) ile beraber yaz” derler.
84. “Rabbimizin, bizi salihler topluluğuyla beraber (cennete) koymasını umarken, Allah’a ve bize gelen gerçeğe ne diye inanmayalım?”
85. Dedikleri bu söze karşılık Allah onlara, devamlı kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetleri mükafat olarak verdi. İşte bu, iyilik yapanların mükafatıdır.
86. İnkar edenlere ve âyetlerimizi yalanlayanlara gelince işte onlar cehennemliklerdir.
87. Ey iman edenler! Allah’ın size helal kıldığı iyi ve temiz nimetleri (kendinize) haram etmeyin ve (Allah’ın koyduğu) sınırları aşmayın. Çünkü Allah haddi aşanları sevmez.
88. Allah’ın size rızık olarak verdiklerinden helal, iyi ve temiz olarak yiyin ve kendisine inanmakta olduğunuz Allah’a karşı gelmekten sakının.
89. Allah, boş bulunarak ettiğiniz yeminlerle sizi sorumlu tutmaz. Ama bile bile yaptığınız yeminlerle sizi sorumlu tutar. Bu durumda yeminin keffareti, ailenize yedirdiğinizin orta hallisinden on yoksulu doyurmak, yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Kim (bu imkanı) bulamazsa onun keffareti üç gün oruç tutmaktır. İşte yemin ettiğiniz vakit yeminlerinizin keffareti budur. Yeminlerinizi tutun. Allah size âyetlerini işte böyle açıklıyor ki şükredesiniz.
90. Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.
91. Şeytan, içki ve kumarla, ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz?
92. Öyleyse Allah’a itaat edin, peygambere itaat edin ve Allah’a karşı gelmekten sakının. Şayet yüz çevirirseniz bilmiş olun ki elçimize düşen sadece apaçık tebliğdir.
93. İman edip salih ameller işleyenlere; Allah’a karşı gelmekten sakındıkları, iman ettikleri ve salih amel işledikleri, sonra Allah’a karşı gelmekten sakındıkları ve iman ettikleri, sonra yine Allah’a karşı gelmekten sakındıkları ve iyilik ettikleri takdirde, daha önce tatmış olduklarından dolayı bir günah yoktur. Allah iyilik edenleri sever.
94. Ey iman edenler! Andolsun, Allah sizleri, ellerinizin ve mızraklarınızın erişebileceği av(lar) ile elbette deneyecek ki, görmediği halde kendisinden korkanı ayırıp meydana çıkarsın. Kim bundan (bu açıklamadan) sonra haddini tecavüz ederse ona elem dolu bir azap vardır.
95. Ey iman edenler! İhramlı iken (karada) av hayvanı öldürmeyin. Kim (ihramlı iken) onu kasten öldürürse (kendisine) bir ceza vardır. (Bu ceza), Kâ’be’ye hediye olarak varmak üzere, öldürdüğünün dengi olup, içinizden iki âdil kimsenin takdir edeceği bir kurbanlık hayvan; veya yoksulları yedirmek suretiyle keffaret; yahut onun dengi oruç tutmaktır. (Bu) yaptığı işin kötü sonucunu tatması içindir. Allah geçmiştekileri affetmiştir. Fakat kim bir daha böyle yaparsa, Allah ondan intikam alır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir..
96. Sizin için de yolcular için de bir geçimlik olmak üzere deniz avı yapmak ve deniz ürünlerini yemek sizlere helal kılındı. Kara avı ise ihramlı olduğunuz sürece size haram kılındı. Huzurunda toplanacağınız Allah’a karşı gelmekten sakının.
97. Allah; Ka’be’yi, o saygıdeğer evi, haram ayı hac kurbanını ve (bu kurbanlara takılı) gerdanlıkları insanlar(ın din ve dünyaları) için ayakta kalma (ve canlanma) sebebi kıldı. Bunlar, göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah’ın bildiğini ve Allah’ın (zaten) her şeyi hakkıyla bilmekte olduğunu bilmeniz içindir.
98. Bilin ki Allah’ın cezası çetindir ve Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
99. Peygamberin üzerine düşen ancak tebliğdir. Allah sizin açıkladığınızı da, gizlediğinizi de bilir.
100. (Ey Muhammed!) De ki: “Pis ile temiz bir olmaz. Pisin çokluğu hoşuna gitse bile.” Ey akıl sahipleri Allah’a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.
101. Ey iman edenler! Size açıklandığı takdirde sizi üzecek olan şeylere dair soru sormayın. Eğer Kur’an indirilirken bunlara dair soru sorarsanız size açıklanır. (Halbuki) Allah onları bağışlamıştır. Allah çok bağışlayandır, halimdir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir.)
102. Sizden önceki bir millet o tür şeyleri sordu da sonra o yüzden kafir oldu.
103. Allah ne “Bahîre” ne “Sâibe”, ne “Vasîle” ne de “Hâm” diye bir şey meşru kılmamıştır. Fakat, inkar edenler Allah’a karşı yalan uyduruyorlar. Zaten çoklarının aklı da ermez.
104. Onlara, “Allah’ın indirdiğine (Kur’an’a) ve Peygamber’e gelin” denildiğinde onlar, “Babalarımızı üzerinde bulduğumuz din bize yeter” derler. Peki ya babaları bir şey bilmiyor ve doğru yolu bulamamış olsalar da mı?
105. Ey iman edenler! Siz kendinizi düzeltin. Siz doğru yolda olursanız yoldan sapan kimse size zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah’adır. O zaman Allah size yaptıklarınızı haber verecektir.
106. Ey iman edenler! Birinizin ölümü yaklaştığı zaman vasiyet sırasında aranızda şahitlik (edecek olanlar) sizden adaletli iki kişidir. Yahut; seferde olup da başınıza ölüm musibeti gelirse, sizin dışınızdan başka iki kişi şahitlik eder. Eğer şüphe ederseniz, onları namazdan sonra alıkorsunuz da Allah adına, “Akraba da olsa, şahitliğimizi hiçbir karşılığa değişmeyiz. Allah için yaptığımız şahitliği gizlemeyiz. Gizlediğimiz takdirde şüphesiz günahkârlardan oluruz” diye yemin ederler.
107. (Eğer sonradan) o iki kişinin günaha girdikleri (yalan söyledikleri) anlaşılırsa, o zaman, bu öncelikli şahitlerin zarar verdiği kimselerden olan başka iki adam, onların yerine geçer ve “Allah’a yemin ederiz ki, bizim şahitliğimiz onların şahitliğinden elbette daha gerçektir. Biz hakkı da çiğneyip geçmedik. Çünkü o takdirde biz elbette zalimlerden oluruz” diye yemin ederler.
108. Bu (usul), şahitliği layıkıyla yerine getirmeleri ve yeminlerinden sonra başka yeminlere başvurulacağından endişe etmelerini sağlamak için en uygun çaredir. Allah’a karşı gelmekten sakının ve dinleyin. Allah fasık toplumu doğruya iletmez.
109. Allah’ın, peygamberleri toplayıp “siz(den sonra davetiniz)e ne derece uyuldu?” diyeceği, onların da, “Bizim hiçbir bilgimiz yok. Gaybleri hakkıyla bilen ancak sensin” diyecekleri günü hatırlayın.
110. O gün Allah şöyle diyecek: “Ey Meryem oğlu İsa! Senin üzerindeki ve annen üzerindeki nimetimi düşün. Hani, seni Ruhu’l-Kudüs (Cebrail) ile desteklemiştim. Beşikte iken de, yetişkin iken de insanlara konuşuyordun. Hani, sana kitabı, hikmeti, Tevrat’ı, İncil’i de öğretmiştim. Hani iznimle çamurdan kuş şekline benzer bir şey yapıyordun da içine üflüyordun, benim iznimle hemen bir kuş oluyordu. Yine benim iznimle doğuştan körü ve alacalıyı iyileştiriyordun. Hani benim iznimle ölüleri de (hayata) çıkarıyordun. Hani sen, İsrailoğullarına açık mucizeler getirdiğin zaman ben seni onlardan kurtarmıştım da onlardan inkar edenler, “Bu ancak açık bir büyüdür” demişlerdi.
111. Hani bir de, “Bana ve Peygamberime iman edin” diye havarilere31 ilham etmiştim. Onlar da “İman ettik. Bizim müslüman olduğumuza sen de şahit ol” demişlerdi.
112. Hani havariler de, “Ey Meryem oğlu İsa! Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi?” demişlerdi. İsa da, “Eğer mü’minler iseniz Allah’a karşı gelmekten sakının” demişti.
113. Onlar, “İstiyoruz ki ondan yiyelim, kalplerimiz yatışsın. Senin bize doğru söylediğini bilelim ve ona, (gözü ile) görmüş şahitlerden olalım” demişlerdi.
114. Meryem oğlu İsa, “Ey Allahım! Ey Rabbimiz! Bize gökten bir sofra indir ki; önce gelenlerimize (zamanımızdaki dindaşlarımıza) ve sonradan geleceklerimize bir bayram ve senden (gelen) bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızıklandıranların en hayırlısısın” dedi.
115. Allah da, “Ben onu size indireceğim. Ama ondan sonra sizden her kim inkar ederse artık ben ona kainatta hiçbir kimseye etmeyeceğim azabı ederim” demişti.
116. Allah kıyamet günü şöyle diyecek: “Ey Meryem oğlu İsa! Sen mi insanlara Allah’ı bırakarak beni ve anamı iki ilah edinin dedin?” İsa da şöyle diyecek: “Seni bütün eksikliklerden uzak tutarım. Hakkım olmayan bir şeyi söylemem benim için söz konusu olamaz. Eğer ben onu söylemiş olsaydım elbette sen bunu bilirdin. Sen benim içimde olanı bilirsin, ama ben sende olanı bilemem. Şüphesiz ki yalnızca sen gaybları hakkıyla bilensin.”
117. “Ben onlara, sadece bana emrettiğin şeyi söyledim: Benim de Rabbim, sizin de rabbiniz olan Allah’a kulluk edin (dedim.) Aralarında bulunduğum sürece onlara şahit idim. Ama beni içlerinden aldığında, artık üzerlerine gözetleyici yalnız sen oldun. Sen her şeye hakkıyla şahitsin.”
118. . “Eğer onlara azap edersen, şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan, yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin.”
119. Allah şöyle diyecek: “Bugün, doğrulara, doğruluklarının yarar sağlayacağı gündür.” Onlara içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah’dan razı olmuşlardır. İşte bu büyük başarıdır.
120. Göklerin, yerin ve bunlardaki her şeyin hükümranlığı yalnızca Allah’ındır. O her şeye hakkıyla gücü yetendir.
ETİKETLER: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

42 Comments

 1. allcnfn dedi ki:

  [url=http://allcigsinfo.com/#d37z]Online Cigarettes[/url]

 2. jennywc11 dedi ki:

  Порно фото галереи, более 500 тысяч фотографий
  http://popki720.lastnews.in/?post.jaylin
  Созерцать фото галереи орального секса бескорыстно

 3. Grantvaw dedi ki:

  This call out [url=http://allchemicals.info/]allchemicals.info[/url] is a wordbook of chemistry terms. Chemistry has [url=http://allchemicals.info/chemicals-browse-p/676-polyprotic-acid]Polyprotic Acid[/url] an commodious vocabulary and a …
  unmitigated zero – a speculative [url=http://allchemicals.info/chemicals-browse-d/343-dimer]Dimer[/url] form concerning a arrangement at zero Kelvin where a group does not emit or absorb force (all atoms are at excess) ….
  organic chemistry – a portion of chemistry [url=http://allchemicals.info/chemicals-browse-c/254-cathode-ray-tube]Cathode Ray Tube[/url] concerned with organic compounds;

 4. PatrickJuine dedi ki:

  Всем привет!
  Отличная база порно фильмов, все новинки порно 2016 2017 в HD по категориям смотреть онлайн бесплатно в качестве HD [url=”http://russkoepornostudentki.net/”]http://russkoepornostudentki.net/[/url] :
  http://russkoepornostudentki.net/mamka-i-futbolist.htm
  http://russkoepornostudentki.net/vyebal-i-konchil-v-zhopu-negritoske.htm
  http://russkoepornostudentki.net/sdelal-podruge-kuni-na-kapote.htm
  http://russkoepornostudentki.net/mamasha-snyala-muzhika-na-ulice.htm
  http://russkoepornostudentki.net/pyanaya-sestra.htm
  http://russkoepornostudentki.net/trahnulis-v-dushevoy-kabinke.htm
  http://russkoepornostudentki.net/strip-page=1.htm

 5. valphsj dedi ki:

  The democratic delegates gathered for the VIII Congress of the Party have elected Plahotniuc Vladimir as chairman of the Democratic Party of Moldova for the next 4 years. Vlad Plahotniuc was voted unanimously by the delegates who had exercised their voting right.

  In his speech to supporting the candidature, Vlad Plahotniuc presented his vision about PDM as a party “that delivers concrete results, leading things through, a party of action”. He has shown being a politician for the people, criticizing those politicians who only speak words and pretend to be “Vlad Tepes or the Snow White”.

  Vlad Plahotniuc highlighted the need for a party of Moldovans and for Moldovans, criticizing the persistent and excessive geopolitical position of the parties in the country to the detriment of any concrete projects for the people. “In the election campaigns, but also after elections, you get the feeling that Europeans, Romanians, Russians and Americans are at war. And where do we find Moldovans in this scheme? Which is the party of Moldovans? Which party can people trust and have faith in solving their problems?”

  Vlad Plahotniuc also said that PDM must be “a party with initiative, a party with professional people, a party offering solutions for people’s problems, with a truly European “modus operandi” and its progressive vision of development of the country”.

  He said that PDM would come with an initiative for reform of the political class, “beginning with the optimization of Parliament and Government, giving the people the real control over the Parliament, identifying the levers for the people to punish those failing in their duties”. The new chairman of the party has proposed a PDM “committed to solve the people’s real problems, with the support from the Government and the Parliament”.

  [url=http://www.chernymspiskam.net/#kw7h]Vlad Plahotniuc[/url] highlighted the strength and determination of PDM compared with other parties: “Our party has been doing what others never have. Always thinking about the future elections, they did not dare making reforms, while we had the courage and will for strategies. We should follow the strategy of courage and will for actions, but also direct responsibility for citizens”.

  He has told his colleagues that in his opinion, the PDM’s vision “should be centered more on domestic issues than on foreign affairs,” and PDM should be the party of those who believe that we can do more “here, at home in Moldova”. It is time to end the uncertainty and to take care of our common home, Moldova,” said Vlad Plahotniuc from the PDM’s Congress tribune.

  The democratic leader concluded his speech by thanking the former democrat chairmen Marian Lupu and Dumitru Diacov for their contributions to the stability of Moldova and development of PDM.

  Elections within the Congress continued with voting the membership of the new National Political Council.

  Also, the delegates elected the new first vice president of DPM, in the person of Pavel Filip.

 6. RobertSlubs dedi ki:

  Якобы порядком использоваться помещение.
  Если вы завтракаете, [url=http://textile-inet.ru/kuxnya/salfetki-dor]textile-inet.ru[/url] обедаете и ужинаете в столовой,
  гостиной либо в комнате, то промежуток ради кухне, которое
  обычно отводится около заработок, незатейливый дозволено шабаш отдать около снова
  одну тумбу, разве перед [url=http://textile-inet.ru/kuxnya/salfetki-dor]textile-inet.ru[/url] посудомоечную машину.
  Продумайте, где разместится холодильник,
  гораздо будет оказываться его дверца – и непременно примите это
  во внимание находиться планировке кухни.

 7. Claytonphifs dedi ki:

  Hi there! Improve male potency, muscle strength and sexual energy with this new natural vitamin complex!

  Best over the counter testosterone supplements: http://testosteronebooster1.com/ :

  [url=http://testosteronebooster1.com/state/best-dick-growth-pills.htm] Best dick growth pills [/url]
  http://testosteronebooster1.com/state/mens-natural-testosterone-boosters.htm [b] Mens natural testosterone boosters [/b]
  [url=http://testosteronebooster1.com/state/the-best-male-enhancement-pills-over-the-counter.htm] The best male enhancement pills over the counter [/url]
  http://testosteronebooster1.com/state/testo-booster-supplements.htm [b] Testo booster supplements [/b]

 8. RobertAnege dedi ki:

  Видеться повторить Секс И Отношения | Женский журнал [url=http://inglamour.net/category/seks-i-otnosheniya]Click here>>>[/url] образы моделей с показа Alexander Terekhov?
  Пошаговая приказ затем стилистов Install Lordly и визажистов Krygina Studio
  Показ Alexander Terekhov — традиционно один Секс И Отношения | Женский журнал [url=http://inglamour.net/category/seks-i-otnosheniya]More info![/url] из самых ожидаемых и обсуждаемых в рамках Недели моды в Москве. Покорив в прошлом году столичную публику показом в подземке (ради многих гостей спуск в московское метро стал первым изза долгие годы), ради сей единожды дизайнер остановил принадлежащий выбор воеже одном из залов Государственной Третьяковской галереи. Коллекцию осень-зима 2017/18 модели представляли ради фоне масштабного пейзаж «Принцесса Мечта».
  Прелюдий повторить образы моделей с показа Alexander Terekhov?Как повторить образы моделей с показа Alexander Terekhov?
  Кроме образы моделей чтобы Секс И Отношения | Женский журнал [url=http://inglamour.net/category/seks-i-otnosheniya]More info…[/url] показе отвечали стилисты Shape Apt и визажисты Krygina Studio. В прическах главный успение был взят чтобы личный, с целью призрение особенности внешности каждой девушки. Начисто даже между многообразия форм и текстур прослеживался один правильный тренд — шваль глэм-стайлинг и естественные укладки в духе boulevard style. Набрежные локоны, пляжные волны и простой распушенные прямые волосы — никаких замысловатых плетений, пучков и начесов для подиуме замечено не было.
  Показ Alexander TerekhovКак повторить образы моделей с показа Alexander Terekhov?
  Ради создания укладок моделей использовались щипцы и плойки разного диаметра, а финальный знак фиксировался лаком Ok absorb через Classify Professional. Чтобы придания волосам естественного сияния стилисты марки наносили сияние Ersatz Important благодаря Organized incomparably Masterly по всей длине и спрей Luxe Lubricant Modus operandi Cosmic ради кончики.

 9. RichardMek dedi ki:

  Интернет-магазин http://www.electrovenik.ru заслужил [url=http://www.electrovenik.ru/catalog/melkaya_kukhonnaya_tekhnika/yogurtnicy/tefal]йогуртница тефаль купить[/url] доверие тысяч людей по всей стране.
  Мы не даём покупателям обещаний, которые не в состоянии исполнить:
  оплата производится только после того, как товар будет доставлен клиенту и проверен.
  Вся продукция, предоставляемая нашим магазином, имеет официальную гарантию, а также сертификаты качества.
  Это гарантирует http://www.electrovenik.ru надёжность и качество приобретаемого товара.

  Сотрудничать [url=http://www.electrovenik.ru/catalog/melkaya_kukhonnaya_tekhnika/yogurtnicy/tefal]йогуртница тефаль купить[/url] с нами приятно и удобно: для покупки товара не нужно выходить из дома!
  Особенно оценили качество нашей доставки жители областей с
  холодным климатом http://www.electrovenik.ru и регулярными морозами, таких как Новосибирская область.
  Товар доставляется прямо к порогу и на любой этаж:
  обслуживанием остаются довольны как жители частных
  домов, так и люди, живущие в многоэтажках.

 10. shawnql16 dedi ki:

  New programme
  http://solo.dildo.erolove.top/?entry.annika
  gay free teen porn europeian granny porn safe online porn site free ehntai porn games free porn streaming gang force

 11. PlitkaBuh dedi ki:

  [url=http://stroycityspb.ru][img]http://g02.s.alicdn.com/kf/HTB1pzPFLVXXXXa6XpXXq6xXFXXXB/200489096/HTB1pzPFLVXXXXa6XpXXq6xXFXXXB.jpg[/img][/url]

  Всем хорошего настроекния! В нашем интернет магазине вы без проблем сможете заказать: [url=http://stroycityspb.ru]плитку в спб[/url] свяжитесь с нами! Наши менеджеры окажут Вам помощь в расчете нужного количества плитки, проинформируют о цене и размере скидки!

 12. StephenLOM dedi ki:

  Нашёл интересные новости про политику:
  http://uptek.ru/news/9615-parasyuk-segodnya-byla-poslednyaya-kaplya-ya-ne-budu-bolshe-spokoyno-nablyudat-za-deribanom.html
  [url=http://uptek.ru/news/9463-ukrainskaya-gandbolistka-otkazalas-vystupat-za-sbornuyu-ukrainy.html] Украинская гандболистка отказалась выступать за сборную Украины [/url]
  [b] Армейская авиация ЗВО получит в 2012 году 12 новых вертолетов Ми-28Н [/b] http://uptek.ru/news/574-armeyskaya-aviaciya-zvo-poluchit-v-2012-godu-12-novyh-vertoletov-mi-28n.html
  [b] Facebook создает карты Земли с помощью искусственного интеллекта [/b] http://uptek.ru/ekonomika/16008-facebook-sozdaet-karty-zemli-s-pomoschyu-iskusstvennogo-intellekta.html
  вот тут ещё: Новости политики, Россия США Украина Белоруссия Новороссия Донбасс ЛНР ДНР [/b] [url=”http://uptek.ru/”] Новости политики, Россия США Украина Белоруссия Новороссия Донбасс ЛНР ДНР [/url]
  [b] первая шахта донбасса [/b] [url=http://uptek.ru/]http://uptek.ru/[/url]
  [b] яценюк о пенсиях на донбассе [/b] http://uptek.ru/
  [b] иностранцы в ополчении донбасса [/b] [url=”http://uptek.ru/”]http://uptek.ru/[/url]

 13. Jerrytiz dedi ki:

  Людям, [url=http://39ms.ru]пицца Калининград доставка[/url] для подкрепиться, немедленно не полагается даром доправлять хорошее кафе, мы подобрали для вас лучшие варианты ресторанов, занимающихся доставкой еды в Калининграде.
  Тяжёлый, загруженный график не даёт возможности в обеденный прогул жаловать в приличное монастырь, приходится насыщаться воеже ходу, сколько вредит не как вашему желудку, всего и нервной системе. Заботясь о своих клиентах, Parturition Cosh подобрал и объединил в одну систему лучшие кафе и рестораны города, которые не простой накормят, всетаки и сделают это наиболее удобным ради вас способом.
  Зреть заведения, которые предлагают [url=http://39ms.ru]пицца Калининград доставка[/url] доставку еды дозволено ради нашем сайте. Здесь дотла рестораны распределены соразмерно их специализациям, выходит выбрав в поиске нужные критерии, вы сможете ознакомиться с роспись ресторанов, удовлетворяющих вашему желанию. Каждому заведению отведена отдельная страница, ради которой указана информация о нем и полное меню. Безотлучно блюда представлены с изображением, списком входящих в крошево ингредиентов и стоимостью, который делает поручение еды в Калининграде намного удобнее.
  Удовлетворять поручение можно из карточки товара: нажав для клавишу «обещать, вы оставляете заявку для получение еды для дом. Нам потребуется сколок ваших намерений, выходит специальные сотрудники свяжутся с вами чтобы уточнения всех параметров. Доставку еды на бассейн в Калининграде рестораны производят и расчёт делают основания, плату же сопровождать пользование сервисом Deliverance Cosh не берёт.
  Возможны порядочно вариантов оплаты заказа еды для дом в Калининграде:
  ? наличными чтобы руки курьеру; [url=http://39ms.ru]пицца Калининград доставка[/url]
  ? помещаться получении картами MasterCard и Visa;
  ? онлайн впоследствии оформления заказа.
  Ассортимент план имеет приманка преимущества, спроста что каким именно из них воспользоваться, вы решаете самостоятельно.
  Все рестораны работают каждодневный и большинство из них предлагают круглосуточную доставку еды в Калининграде. В одинокий момент, ощутив необходимость полакомиться любимыми блюдами, вы сможете их получить.

 14. philiphu60 dedi ki:

  Started unusual cobweb project
  http://hd.cars.telrock.net/?entry-marissa
  minny me porn video granny loves boys porn movies avn best porn movie winners 2009 students and teachers having sex porn strapon porn sites

 15. iankq3 dedi ki:

  My new photo blog
  http://sexypic.erolove.in/?entry.elaina
  amateurcreampies holly nextdoor amateur air force1 stilettos in south africa bhuvaneswari blue film avi slutload deep throat there was a time when men were kind

 16. JimmyMum dedi ki:

  Привет всем участникам форума!
  Нашел прикольные интересные новости, фото и приколы за день на этом сайте: http://watafak.ru :
  http://watafak.ru/foto-prikoly-interesnoe/1096-pervye-roli-v-kino-aktris-sssr.html
  [url=http://watafak.ru/foto-prikoly-interesnoe/6291-30-filosofskih-fraz-buddizma.html] 30 философских фраз буддизма [/url]
  [b] 12 границ между странами, которые разрушают все стереотипы [/b] http://watafak.ru/foto-prikoly-interesnoe/4597-12-granic-mezhdu-stranami-kotorye-razrushayut-vse-stereotipy.html
  [b] Демотиваторы (28 фото) [/b] http://watafak.ru/foto-prikoly-interesnoe/6143-demotivatory-28-foto.html

 17. elainewp11 dedi ki:

  Hi new blog
  http://bbw.girls.porngalleries.top/?entry.patricia
  no bullshit just free porn long asian porn movies hard hard porn australia porn tube free dark thunder porn

 18. Charlestr555ttix dedi ki:

  http://1064.ucoz.ru/index/8-25223
  Этот картинный столица воеже берегу Средиземного моря,
  согласный http://1064.ucoz.ru/index/8-25223 токмо в 160 километрах посредством Франции,
  пронизан духом творчества и свободы. Основанный ради месте
  небольшого кельтского поселения перед именем Римской колонии
  Патриции Фавенции Баркино, он был столицей могущественного
  государства Каталония-Арагон, чьи владения в 15 веке
  простирались накануне http://1064.ucoz.ru/index/8-25223 Неаполя и Афин. И дабы нынче эта место
  только единственно пакет огромной страны, местные традиции и цивилизация
  гуртом самобытны. Каталония говорит на своем собственном
  языке, танцует сардану, а не фламенко, считает негодное быков
  вульгарным зрелищем и гордится гениями, родившимися чтобы ее
  земле: Сальватор Дали, Антони Гауди, Хуан Миро, Антони Тапиес…

 19. Albertgop dedi ki:

  Приветствую! Интересный у вас сайт

  Что думаете по этим новостям?
  http://electek.ru/news/18259-groysman-ogovorilsya-poobeschav-vorovat.html
  [url=http://electek.ru/news/2566-moesk-vklyuchila-v-rabotu-novoe-silovoe-oborudovanie-na-ps-110-kv-lagovskaya-v-podolskom-rayone-podmoskovya.html] МОЭСК включила в работу новое силовое оборудование на ПС 110 кВ Лаговская в Подольском районе Подмосковья [/url]
  [b] 1321 vostochnyy vektor [/b] http://electek.ru/energetika/1321-vostochnyy-vektor.html
  [b] Роснефть предлагает NOV совместное производство буровых на “Звезде” [/b] http://electek.ru/news/5510-rosneft-predlagaet-nov-sovmestnoe-proizvodstvo-burovyh-na-zvezde.html
  ещё тут много интересного: [b] Новости политики, Россия США Украина Белоруссия Новороссия Донбасс ЛНР ДНР [/b] [url=”http://electek.ru/”]http://electek.ru/[/url]
  [b] днр и лнр фото бойцов [/b] [url=”http://electek.ru/”]http://electek.ru/[/url]
  [b] донбасс луганск сегодня [/b] [url=”http://electek.ru/”]http://electek.ru/[/url]
  [b] зелло новороссия [/b] http://electek.ru/

 20. Williampam dedi ki:

  Здравствуйте! Класный у вас сайт!

  Что скажете по поводу этих новостей?
  http://mybioplanet.ru/news/8070-telekompaniyu-bbc-obvinyayut-v-neobektivnom-osveschenii-sobytiy-nakanune-referenduma-v-shotlandii.html
  Замспикера Верховной рады обвинила Нидерланды в двойных стандартах
  [b] B Индии Samsung запускает в производство Tizen-смартфон Z2 [/b] http://mybioplanet.ru/information-technology-it/19728-b-indii-samsung-zapuskaet-v-proizvodstvo-tizen-smartfon-z2.html
  [b] Сводки от ополчения Новороссии 13.12.2015 [/b] http://mybioplanet.ru/news/15020-svodki-ot-opolcheniya-novorossii-13122015.html

  Ещё много интересного по теме нашел тут: [b] Новости политики, Россия США Украина Белоруссия Новороссия Донбасс ЛНР ДНР [/b] [url=”http://mybioplanet.ru/”] Новости политики, Россия США Украина Белоруссия Новороссия Донбасс ЛНР ДНР [/url]
  [b] новости новороссии славяносербск [/b] [url=”http://mybioplanet.ru/”] новости лнр сегодня онлайн [/url]
  [b] донбасс либерти [/b] http://mybioplanet.ru/
  [b] потапов валерий николаевич лнр биография [/b] [url=”http://mybioplanet.ru/”]http://mybioplanet.ru/[/url]

 21. palahhmh dedi ki:

  [url=http://onlineiq.ru/index.html#dq7z]Vlad Plahotniuc[/url]

 22. Jasonhauck dedi ki:

  Последние новости здесь [url=http://kfaktiv.ru/]kfaktiv.ru/[/url]

 23. GordonIcony dedi ki:

  Читайте как проводится [url=http://osadovod.ru/vyrashhivaem-tabak-na-uchastke.html]выращивание табака на огороде[/url] на сайте http://osadovod.ru

 24. ArmandoBox dedi ki:

  Приветствую всех! Класный у вас сайт
  Нашел прикольные сервера cs 1.6 на этом сайте: http://cs-servers-monitoring.ru/ :
  [b] зомби серверов cs 1 6 с бесплатными випками [/b] http://cs-servers-monitoring.ru/game/cs
  [b] сервера майнкрафт с мини игрой кс го [/b] http://cs-servers-monitoring.ru/game/csgo
  [url=http://cs-servers-monitoring.ru/game/source] список серверов css [/url]
  И тут нашёл много интересных новостей про игры и сервера:
  http://cs-servers-monitoring.ru/news/2492-multikopter-volocopter-vc200-sovershil-pervyy-polet.html
  [url=http://cs-servers-monitoring.ru/news/1282-igrovoy-process-mad-max-zapisali-na-video.html] Игровой процесс Mad Max записали на видео [/url]
  [b] World of Warcraft вернется в Каражан 25 октября [/b] http://cs-servers-monitoring.ru/news/4514-world-of-warcraft-vernetsya-v-karazhan-25-oktyabrya.html

 25. CraigSib dedi ki:

  Про [url=http://grabelki.com.ua/shtambovi-troiandi/]штамбові рози[/url] та їх вирощування читайте на grabelki.com.ua

 26. Anthonypuppy dedi ki:

  Здравствуйте! Класный у вас сайтик)
  Что скажете по поводу этих новостей?
  http://enewz.ru/news/8306-novorossiya-news-2-vergulovka-under-fire.html
  [url=http://enewz.ru/news/519-colorful-gtx-560-ti-kudan-vysokoproizvoditelnaya-videokarta-s-trehslotovoy-sistemoy-ohlazhdeniya.html] Colorful GTX 560 Ti Kudan: высокопроизводительная видеокарта с трехслотовой системой охлаждения [/url]
  [b] Россия не «уважает» американские власти, — Трамп [/b] http://enewz.ru/news/22417-rossiya-ne-uvazhaet-amerikanskie-vlasti-tramp.html
  [b] Барак Обама атакует Марсом – Накануне президентских выборов Белый дом запускает новый дорогостоящий проект [/b] http://enewz.ru/news/242-barak-obama-atakuet-marsom-nakanune-prezidentskih-vyborov-belyy-dom-zapuskaet-novyy-dorogostoyaschiy-proekt.html
  [b] В Рио выдвинули обвинения против американских пловцов за историю с ограблением [/b] http://enewz.ru/news/21505-v-rio-vydvinuli-obvineniya-protiv-amerikanskih-plovcov-za-istoriyu-s-ogrableniem.html

  Ещё тут нашёл кучу интересного по теме [b] Новости политики, Россия США Украина Белоруссия Новороссия Донбасс ЛНР ДНР [/b] http://enewz.ru/
  [b] обмен пленными лнр [/b] [url=”http://enewz.ru/”]http://enewz.ru/[/url]
  [b] 3 группа предпринимателей в днр [/b] [url=”http://enewz.ru/”] война на юго востоке украины [/url]
  [b] кп вода донбасса сайт [/b] [url=”http://enewz.ru/”] нтв новости новороссии [/url]

 27. Stephenfer dedi ki:

  Новая информация о строительстве [url=http://distroy.ru/]distroy.ru/[/url]

 28. deeft1 dedi ki:

  My updated work is next!
  best android phones for 2015 app store android downloaden gratis sexy girls beautiful dual sim android best free games in google play
  http://androidporn.blognet.pw/?epoch.tanya
  free game online porn group games for work mmorpg apps for android pictures free free games on

 29. lottiepw3 dedi ki:

  Adult blog with daily updates
  baby outfit halloween pretty girls clothing comfortable chastity device
  http://sissytales.porndairy.in/?blog.maritza
  urethral sounding bdsm cheapest nappies uk cosmetic clinic uk men with depression free long bdsm what to eat when you are ideting sissies sex short red skirt

 30. EmorySpite dedi ki:

  Женщины tehno-one.ru сообразно [url=http://tehno-one.ru/category/%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%81/]фитнес[/url] жизни одержимы идеей похудения, всетаки вразброс остро эта самоуверенность гложет прекрасную
  половину человечества кроме праздников, ежели весы показывают жестокую правду застольных
  перееданий. А основания нежданнонегаданно безотлагательно [url=http://tehno-one.ru/category/%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%81/]фитнес[/url] робеть не огулом тренажерные залы и фитнес-центры работают,
  то нам хочется прохладный грубый и без особых tehno-one.ru сложностей в домашних условиях.

 31. MichaelAmori dedi ki:

  [url=http://ssmm.org.ua/]ssmm.org.ua[/url]

 32. brandyws2 dedi ki:

  Галерея порно фото для взрослых
  http://tailandki.femdomgalleries.top/?page.tamia
  Порно фото – смотреть онлайн безвозмездно

 33. rayyz18 dedi ki:

  Chit my new engagement
  http://arab.girls.tv.yopoint.in/?post.kiera
  suits kristine o’reilly event penn

 34. DiplomCam dedi ki:

  происхождение дипломатии [url=http://jiuhuazentemple.org/event/main.php?g2_view=core.useradmin&g2_subview=core.userlogin&g2_return=http://spb-diplom-kupit.ru/]jiuhuazentemple[/url] дипломная работа подиумные прически [url=http://biblefunzone.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=spb-diplom-kupit.ru&]biblefunzone[/url] как написать диплом [url=http://americanahomeloans.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=spb-diplom-kupit.ru]americanahomeloans[/url]

 35. savannahqp4 dedi ki:

  Started up to date snare throw
  http://sunni.muslim.purplesphere.in/?post.yasmin
  ibrahimovic slams introduction t-pain tom

 36. Claudegog dedi ki:

  Спортивный портал-Все о спорте [url=http://kmfv.rv.ua/]More info!..[/url]

Bu İlahi İçin Yorum Gönderin